Close

Tere,
mina olen
tuleohutusspetsialist
Rain Tõnson 

Aitan kaardistada ja toon välja sinu ettevõtte riskid!

Teenused

1. Tuleohu riskide hindamine

1.1 Ehitise ja territooriumi tuleohutusalaste riskide hindamine hindab ehitise ja territooriumi tuleohu riske, arvestades seadusandlust ja ehituslikku  eripära.

2. Ehitusliku tuleohutuse hindamine

2.1 Ehitise, ehitise osa või ehitusprojekti tuleohutusnõuetele vastavuse hindamine hindab vaatluse ja dokumentide hindamise teel territooriumi, ehitise, ehitise osa või ehitusprojekti vastavuse olulistele tuleohutusnõuetele ja/või ehitise vastavust projektile;
2.2 Tuleohutuspaigaldiste nõuetele vastavuse hindamine hindab vaatuluse ja dokumentide hindamise teel tuleohutuspaigaldiste vastavust tuleohutusnõuetele ja projektile;
2.3 Toodete  tuleohutusnõuetele vastavuse hindamine hindab vaatluse ja dokumentide hindamise teel ehitustoodete vastavust tykeohutusnõuetele ja projektile;
2.4 Teenuste tuleohutusnõuete hindamine hindab tuleohutusvaldkonna teenuste tuleohutusnõuetele vastavust dokumentatsiooni ja vaatlustulemuste põhjal;
2.5 Hinnangu fikseerimine fikseerib hinnangu kokkulepitud vormis;
2.6 Tuleohutusalase konsultatsiooniteenuse pakkumine konsulteerib klienti tuleohutusalastes küsimustes; informeerib klienti ehituslike tuleohutusnõuete täpsemaks hindamiseks ja detailsemate lahenduste leidmiseks tuleohutuseksperdi vm spetsialisti kaasamise vajadusest.

3. Korraldusliku tuleohutuse hindamine

3.1 Territooriumi/ehitise/ruumi, paigaldise ja seadme nõuetekohase kasutamise hindamine hindab dokumentatsiooni ja paikvaatluse põhjal territooriumi/ehitise/ruumi, paigaldise ja/või seadme kasutamise vastavust (ka kontroll ja hooldus) korralduslikele tuleohutusnõuetele, järgides õigusaktides ja tehnilistes normides kehtestatud nõudeid;
3.2 Ehitise, asutuse või ettevõtte  tuleohutuskorralduse hindamine  hindab dokumentatsiooni ja paikvaatluse põhjal ehitise, asutuse või ettevõtte  tuleohutuskorralduse vastavust õigusaktides ja tehnilistes normides kehtestatud nõuetele, arvestades hinnatava objekti eripära.
3.3 Hinnangu fikseerimine fikseerib hinnangu kokkulepitud vormis;
3.4 Dokumentatsiooni koostamine/uuendamine  koostab või uuendab asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse dokumentatsiooni ning teeb vastavad ettepanekud vastutuse jaotamiseks, lähtudes õigusaktidest ja tehnilistest normidest.

4. Tuleohutusalane teavitus ja nõustamine

4.1 Tuleohutusnõuetest teavitamine selgitab sihtgrupile arusaadavalt olulist ja aktuaalset tuleohutusalast teavet eesmärgiga soodustada teadlikkust nõuete olemasolust ja tuleohutusnõuetest kinnipidamist;
4.2 Tuleohutusalane nõustamine annab individuaalset tuleohutusalast nõu, lähtudes isiku või objekti vajadustest.

5. Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine

5.1 Sihtgrupi koolitusvajaduse väljaselgitamine ja koolituskava koostamine selgitab välja sihtgrupi koolitusvajaduse vastavalt tellija soovile, arvestades valdkonna õiguslikke norme ja regulatsioone; teeb tellijale ettepaneku tuleohutuskoolituste suhtes; koostab koolituskava vastavalt regulatsioonidele ja oodatavatele õpitulemustele; hindab lisaressursside kaasamise vajadust;
5.2 Koolituse sisuline ettevalmistamine ja läbiviimine valmistab ette konkreetse koolituse sisu, lähtudes koolituskavas fikseeritud õpitulemustest; koostab uusi ja/või kohandab vanu õppematerjale, lähtudes oma teema käsitlemise loogikast ja arvestades õpikeskkonna võimalusi; kasutab kohaseid allikaid ning standardaluseid; viib läbi koolitust, kindlustades oma teema edastamise ettenähtud aja piires; kaasab  lisaressursse;
5.3 Koolituse tulemuse hindamine ja tagasiside andmine hindab koolitust, lähtudes kavandatud eesmärkidest; hindab koolitustulemusi, võrreldes neid koolituskavast tulenevate oodatavate tulemustega; annab tellijale tagasisidet läbitud koolituse tulemuslikkusest ja edasisest koolitusvajadusest;
5.4 Koolitustegevuse dokumenteerimine dokumenteerib koolitustegevuse vastavalt õigusaktidele ja tellija soovile.

6. Tuleohutuse teenused (kohustuslik tuleohutse teenus lähtuvalt tuleohutssseaduse muudatusest alates 01.03.2021)
 


Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine
Tulekahju korral tegutsemise plaani koostamine
Tuleohutusülevaatuse tegemine

Teenus

Tuleohutuse teenus - tuleohutuse ülevaatus 
Kindlustusriskide hindamine ja kindlustushuvi väljaselgitamise teenus ja kindlustuslahenduste pakkumine

Õigusaktid

Rakendusaktid / tuleohutus

 1. Siseministri 07.04.2017 määrus nr 17 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele"
 2. Siseministri 01.01.2014 määrus nr 1 "Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid"
 3. Siseministri 13.02.2016 määrus  "Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse"
 4. Siseministri 01.01.2012 määrus nr 37 "Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule"
 5. Siseministri 04.09.2010 määrus nr 38 "Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele"
 6. Siseministri 13.02.2016 määrus nr 39 "Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule"
 7. Siseministri 18.06.2012 määruse nr 40 "Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded"
 8. Siseministri 04.09.2010 määrus nr 41 "Küttesüsteemi puhastamise nõuded"
 9. Siseministri 1.09.2010 määrus nr 43 "Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemiseõppuse korraldamisele esitatavad nõuded"
 10. Siseministri 2.09.2010 määrus nr 44 "Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded"
 11. Siseministri 7.09.2010 määrus nr 47 "Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded"
 12. Keskkonnaministri 28.02.2011 määrus nr 14 "Nõuded tuletõkestusribade ja -vööndite rajamise ning tuletõkestusriba ja -vööndi kohta"
 13. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.11.2002 määrus nr 10 "Ehitise kasutamise otstarvete loetelu"
 14. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24.12.2002 määrus nr 69 "Ehitise tehniliste andmete loetelu"
 15. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010 määrus nr 67 "Nõuded ehitusprojektile"
 16. Vabariigi Valitsuse 11.01.2000 määrus nr 13 / muudetud 18.12.2003 "Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded"
 17. Sotsiaalministri määrus 30.11.1999 nr 75 "Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas"

Standardid

 1. EVS 812-1 – Ehitiste tuleohutus: Sõnavara
 2. EVS 812-2 – Ehitiste tuleohutus: Ventilatsioonisüsteemid
 3. EVS 812-3 – Ehitiste tuleohutus: Küttesüsteemid
 4. EVS 812-4 – Ehitiste tuleohutus: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
 5. EVS 812-5 – Ehitiste tuleohutus: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus
 6. EVS 812-6 – Ehitiste tuleohutus: Tuletõrje veevarustus
 7. EVS 812-7 – Ehitiste tuleohutus: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus
 8. EVS 812-8 – Ehitiste tuleohutus: Kõrghooned
 9. EVS 871 – Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused
 10. EVS-EN 1838 – Valgustehnika. Hädavalgustus
 11. EVS-EN 50172 – Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid
 12. CEN/TS 54-14 – Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri
 13. EVS-EN 12845 +A2 – Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus
 14. EVS-EN 15004-1 – Statsionaarsed tulekustutussüsteemid. Gaaskustutussüsteemid: Projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine
 15. EVS-EN 62305-1 – Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted
 16. EVS-EN 62305-2 – Piksekaitse. Osa 2: Riskianalüüs
 17. EVS-EN 62305-3 – Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht inimelule
 18. EVS-EN 62305-4 – Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid